World Fighting Kyokushin Organization

Alexey Gorokhov US training camp (Day 2)

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1