World Fighting Kyokushin Organization


Takeаki Kinoshita

Club:
Status: 1st Dan,
DOB: 25.09.1995
Age 23
City: Tokyo
Weight: < 70 kg
Coach: Sensei Takehiro Kato
Achievements:

Takeаki Kinoshita