World Fighting Kyokushin Organization


Mizuno Shohta

Club:
Status: 1st Dan,
DOB: 29.07.1995
Age 23
City: Tokyo
Weight: < 80kg
Coach: Mizuno Takayoshi
Achievements:

Mizuno Shohta