World Fighting Kyokushin Organization

WFKO Council

tanushkin

Alexander Tanushkin

Alexander Tanushkin, the President of the World Fighting Kyokushin Organization….

Vladimir Sloutsker

Vladimir Slutsker

Vladimir Sloutsker, First President of WFKO from 2013 to 2016….

Pastuhov

Sergey Pastukhov

Sergey Pastukhov, 1st Vice President of World Fighting Kyokushin Organization…

Bogushov

Vasily Bogushov

Vasily Bogushov, Chief Secretary of World Fighting Kyokushin Organization (WFKO)….

Oleynik

Sergey Oleynik

Sergey Oleynik, Vice President of Public and Government Reations of…

Bura

Andrey Bura

Andrey Bura, Vice President of Russia of World Fightin Kyokushin…

Gabatuler

Eddy Gabathuler

Eddy Gabathuler, Vice President of Europe of World Fighting Kyokushin…

Monaco

Mike Monaco

Mike Monaco, Vice President of North America of World Fighting…

Sitnikov

Mikhail Sitnikov

Mikhail Sitnikov of Central Asia of World Fighting Kyokushin Organization…

Vinokurov

Stanislav Vinokurov

Stanisav Vinokurov, Vice President of Far East of World Fighting…

Gorokhov

Alexey Gorokhov

Alexey Gorokhov, Head of Methodical Commission of World Fighting Kyokushin…